Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:                              /WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU:                              /WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ:

Zakres robót

Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji pn.: „Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km” jest:

 • kontynuacja projektowania w zakresie optymalizacji rozwiązań projektowych ujętych w uzyskanej decyzji ZRID (nr 15/2012 z dn. 24.07.2012r.)
 • uzyskanie (w razie potrzeby) wymaganych prawem zamiennych decyzji (lub w razie potrzeby nowych decyzji np. o środowiskowych uwarunkowaniach dla Bazy Zimowego Utrzymania Dróg),  opinii, uzgodnień oraz zamiennego (lub w razie potrzeby nowego) zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
 • wybudowanie obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 oraz w ciągu drogi krajowej nr 50
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 (skrót: obwodnicy Góry Kalwarii)
 • oddanie do użytkowania obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 od km około 22+680 do km około 27+790 oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 od km około 175+700 do km około 179+550
 • a następnie wykonanie, zgodnie z obowiązującym prawem, remontu istniejących dróg krajowych nr 79 i 50 zastąpionych przez obwodnicę Góry Kalwarii.

Powyższy odcinek Obwodnicy Góry Kalwarii stanowi fragment drogi krajowej nr 79 Warszawa – Kozienice – Zwoleń – Sandomierz – Połaniec – Nowe Brzesko – Kraków – Trzebinia – Chrzanów – Jaworzno – Katowice – Chorzów – Bytom i drogi krajowej nr 50 Ciechanów – Płońsk – Wyszogród – Ruszki – Sochaczew – Mszczonów – Grójec – Góra Kalwaria – Kołbiel – Mińsk Mazowiecki – Łochów – Ostrów Mazowiecka.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie piaseczyńskim, na terenach miasta i gminy Góra Kalwaria. Szczegółową lokalizację obrazuje powyższa mapa inwestycji.

Kontrakt na projektowanie i Roboty będzie realizowany zgodnie z: „Warunkami Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę" - COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania  FIDIC 1999) oraz „Szczególnymi Warunkami Kontraktu” zwanymi dalej łącznie Warunkami Kontraktu i obowiązującymi przepisami.

Kontrakt jest przewidziany do współfinansowania przy udziale środków UE i ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakres Robót

Zakres projektu i budowy obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu DK 79 i DK 50 obejmuje w szczególności:

 • Budowę odcinka  drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz budowę odcinka drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km
 • Główne parametry techniczne drogi:
  • klasa drogi – GP
  • prędkość projektowa – 80 km/h
  • nośność – 115 kN/oś
  • kategoria ruchu – min. KR6
  • ilość jezdni – 2 po 2 pasy ruchu w każdym kierunku
  • szerokość pasa ruchu – 3,50 m
  • szerokość opasek  – 2 x 0,5m x 2 jezdnie
 • Budowę węzłów drogowych: „Kąty”, „Marianki” i „Stadion”
 • Projekt i budowa infrastruktury związanej z utrzymaniem dróg krajowych
 • Budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z obwodnicą Góry Kalwarii
 • Budowę dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego
 • Budowę obiektów inżynierskich
 • Aktualizację i uzupełnienie badań w szczególności geotechnicznych i geologicznych
 • Budowę chodników dla pieszych wraz ze ścieżkami rowerowymi
 • Budowę urządzeń zabezpieczających ruch pieszy (balustrady, wygrodzenia segmentowe i inne)
 • Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki infiltracyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne)
 • Budowę urządzeń ochrony środowiska
 • Budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu obwodnicy Góry Kalwarii w tym m. in.: sieci elektroenergetyczne, wodno-kanalizacyjne, teletechniczne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne
 • Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej (elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe,  melioracyjne, kolejowe i inne)
 • Budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego
 • Organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp
 • Oczyszczenie, udrożnienie i właściwe zabezpieczenie (odcięcie) istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego działania urządzeń melioracyjnych przejmujących  wody z terenu i z pasa drogowego
 • Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad
 • Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu przed rozpoczęciem budowy
 • Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia obwodnicy do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań
 • Wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją
 • Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy
 • Wycinka istniejącej zieleni (drzew i krzewów)
 • Zagospodarowanie terenu zielenią.
 • Dostosowanie rozwiązań projektowych do stopnia zagrożenia spowodowanego możliwością wystąpienia osuwiska w rejonie Skarpy Wiślanej, w tym zaprojektowanie oraz wykonanie zabezpieczenia Skarpy Wiślanej na odcinku objętym inwestycją
 • Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia
 • Wykonanie kompleksowego remontu, w tym m. in.: nawierzchni, poboczy, elementów BRD, remont obiektów mostowych istniejących dróg krajowych nr 79 (około 6,0 km)  i 50 (około 3,0 km) na odcinkach zastępowanych przez obwodnicę Góry Kalwarii (poza granicami robót objętych decyzją ZRID) wraz z odtworzeniem organizacji ruchu
 • Optymalizacja dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego
 • Opracowanie wszelkiej niezbędnej w tym zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji
 • Opracowanie dokumentacji powykonawczej
 • Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Celem inwestycji jest:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka obwodnicy Góry Kalwarii zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego omijającego miasto Góra Kalwaria
 • wybudowanie odcinków dróg o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

Egis Poland Sp. z o.o.
 

www.egis-pl.com

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych  INTERCOR  Sp. z o.o. (Lider)

www.intercor.eu

WYKONAWCA

Planeta Sp. z o.o. (Partner)
 

www.planeta.com.pl