Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:                              /WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU:                              /WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ:

Opis kontraktu

 

 

NAZWA KONTRAKTU

„Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79

długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km”

Data rozpoczęcia Kontraktu: 04.04.2016
Data zakończenia Kontraktu: 04.12.2019 

NUMER PROJEKTU:
POIS.04.02.00-00-0047/17

 

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
11.09.2017 r.
 
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
419 850 218,83 PLN
 
 
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
254 220 472,15 PLN
 
WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
335 605 499,99 PLN

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie piaseczyńskim, na terenach miasta i gminy Góra Kalwaria.

Realizacja obwodnicy Góry Kalwarii jest inwestycją o znaczeniu krajowym. Została ona zaliczona do ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby wyprowadzenia ruchu ciężkiego i tranzytowego poza centrum miasta Góra Kalwaria. Istniejący układ komunikacyjny w Górze Kalwarii nie jest w stanie przenieść gwałtownie zwiększającego się ruchu samochodowego, szczególnie w weekendy, stąd konieczność budowy obwodnicy.

Funkcjonowanie nowego układu komunikacyjnego wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przejęcie znacznej części ruchu, który w obecnej chwili porusza się po centrum miasta Góry Kalwarii, w tym ruchu szczególnie uciążliwych samochodów ciężkich. Spowoduje to poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach znajdujących się w pobliżu dróg, które zostaną odciążone przez obwodnicę. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczeń akustycznych, urządzeń do podczyszczania wód opadowych, nasadzeń zieleni itd.) przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości obwodnicy dla środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego. 

 

Celem inwestycji jest: 

  • -  stworzenie bezpiecznego odcinka obwodnicy zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o większych prędkościach podróży niż w obszarze zabudowanym
  • -  wybudowanie odcinka obwodnicy o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi

 

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania obwodnicy Góry Kalwarii: 

  • -  przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich
  • -  odsunięcie ruchu ciężkiego i tranzytowego od obszarów zabudowanych
  • -  skrócenie czasu podróży
  • -  oszczędności paliwa
  • -  zapewnienie komfortu jazdy
  • -  zmniejszenie ryzyka wypadków
  • -  ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg przez centrum miasta
  • -  przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów

 

Parametry projektowanych dróg:

 

DK Nr 79 na odcinku od km ok. 22+680 do km ok. 27+790

Przekrój dwujezdniowy, tj.: 2 x 2
prędkość projektowa Vp: 80 km/h
liczba pasów ruchu 2 x 2 x 3,5 m
pas dzielący wraz z opaskami 5,00 m
szerokość opask 0,50 m
szerokość korony drogi 24,50 m
kategoria ruchu min KR6
Klasa drogi GP
szerokość pobocza utwardzonego 2 x 2,00 m
obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
skrajnia pionowa 4,70 m
szerokość pobocza gruntowego ulepszonego 2 x 2,50 m

 

 

DK Nr 50 na odcinku od km ok. 175+700 do km ok. 179+550

Przekrój dwujezdniowy, tj.: 2 x 2
prędkość projektowa Vp: 80 km/h
liczba pasów ruchu 2 x 2 x 3,5 m
pas dzielący wraz z opaskami 5,00 m
szerokość opask 0,50 m
szerokość korony drogi 24,50 m
kategoria ruchu min KR6
klasa drogi GP
szerokość pobocza utwardzonego 2 x 2,00 m
obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
skrajnia pionowa 4,70 m

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

Egis Poland Sp. z o.o.
 

www.egis-pl.com

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych  INTERCOR  Sp. z o.o. (Lider)

www.intercor.eu

WYKONAWCA

Planeta Sp. z o.o. (Partner)
 

www.planeta.com.pl